Ta strona używa plików cookies.    Regulamin sklepu    Pliki cookies OK

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EMJOT PAWEŁ JAKIEŁA

SŁOWNICZEK:

Sprzedawca – EMJOT Paweł Jakieła z siedzibą w 38-462 Kobylany 355, NIP 6841231480, e-mail: biuro@modneokna.eu, nr telefonu 690 992 999.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego EMJOT.

Sklep internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.modneokna.eu , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towar.

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona w kalkulatorze po wprowadzeniu indywidualnych, niezbędnych danych, nie uwzględniająca kosztów dostarczania Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Koszt dostawy - koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.modneokna.eu prowadzony jest przez EMJOT Paweł Jakieła z siedzibą w 38-462 Kobylany 355, NIP 6841231480, e-mail: biuro@modneokna.eu, nr telefonu 690 992 999 .
 3. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego EMJOT, dostępnego pod adresem internetowym www.modneokna.eu.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 4 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta, Sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.
 7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 8. Sklep internetowy działający pod adresem www.modneokna.eu prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego
 10. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 11. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 12. Klient zobowiązany jest do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 13. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
  W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

III. Składanie zamówień

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę modneokna.eu . Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w terminie o 7 do 21 dni roboczych (w zależności od rodzaju produktu). W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie modneokna.eu . Podczas składania Zamówień wymagane jest uzupełnienie:
  a) nazwy, koloru i ilości Towaru
  b) imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy
  c) dokładnego adresu dostawy
  d) numeru telefonu i adresu e-mail Klienta
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:
  1. w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Kupującym (brak odpowiedzi na e-mail lub telefon);
  2. dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe;
  3. na stronie internetowej lub w bazie danych wystąpił błąd, którego wynikiem było nieprawidłowe obliczenie ceny produktu lub innych kosztów związanych z przetworzeniem zamówienia;
  4. w ciągu 30 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego zaliczki (jeśli była wymagana) lub wpłacono zaliczkę w kwocie mniejszej od uzgodnionej;
  5. występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo wykonanie zamówienia (np. brak surowca).

 

 1. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzone przez Sprzedawcę drogą e-mail, na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu.
 2. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania Zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany.
 3. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w Formularzu Zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich autentyczności lub jeżeli płatność za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia dokument sprzedaży - paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w Formularzu Zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 5. Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży, Klient ma prawo anulowania lub zmiany Zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od momentu rozpoczęcia produkcji Towaru Klient nie może anulować lub zmieniać Zamówienia.
IV. Ceny i płatności
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) są podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (ceny brutto)
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
       
         2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

         3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
 1.  gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
 2. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy EMJOT Paweł Jakieła w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego. Właściciel rachunku: EMJOT PAWEŁ JAKIEŁA,  ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna, Numer rachunku: 64 1050 1458 1000 0090 7794 2325
 3. za pomocą platformy płatniczej przelewy24.pl

        4.  Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.
       
V.  Zmiany cen.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Za promocje uznaje się również ceny promocyjne we wszelkiego rodzaju portalach niezależnych oraz porównywarkach cenowych.
 2. Realizacja zamówień
 3. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich, dostępny na stronach internetowych poszczególnych kurierów.
 4. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 7 do 21 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  a) wybranego przez Klienta sposobu płatności - w przypadku wyboru opcji "przedpłaty" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
  b) dostępności Towaru;
  Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia.
 5. Kupujący określi w Zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 6. Koszty dostawy wyliczane są automatycznie na podstawie zawartości koszyka. Zamówiony przez Klienta towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Każdy zamówiony u nas towar można także odebrać osobiście w siedzibie firmy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana do Sprzedającego.

VI. Zwrot towaru

Ze względu na produkcyjny charakter działalności Sprzedającego, każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienia klienta. W związku z tym faktem nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem przypadków dotyczących uszkodzenia przesyłki, a podanych poniżej. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, kolor itp.). Konsumentowi, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT);
 • Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji;
 • Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów;
 • Wszelkie wady produktu lub braki w wyposażeniu dodatkowym (np. elementów montażowych) należy zgłaszać w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymaniu przesyłki;
 • Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy EMJOT, czyli 38-462 Kobylany 355. Zwrot należy odesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę;
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego;
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru;
 • Reklamacji podlegają wady ukryte, wynikające z przyczyn konstrukcyjno-technologicznych (np. nieprawidłowo funkcjonujący mechanizm żaluzji). Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie towaru;
 • Reklamacji nie podlegają róznice w odcieniach elementów naturalnych (drewno, bambus) z zamówień składanych w różnych terminach. Zamówienia należy składać całościowo, bez dzielenia ich na części.
 • Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów. Specyfikacja techniczna zawarta jest w karcie produktu na stronie sklepu;
 • W przypadku uznania reklamacji (produkt wadliwy lub niezgodny z zamówionym), towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji), Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy;
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt za pobraniem;
 • W przypadku, gdy dostarczony towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu, ale widoczne dopiero po otwarciu przesyłki, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie pracownika firmy EMJOT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania przesyłek wysłanych na jego koszt i nieuzgodnionych z pracownikami Sprzedającego.

Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki poniesie Klient.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu modneokna.eu są przetwarzane przez EMJOT Paweł Jakieła, 38-462 Kobylany 355. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  a) realizacji umowy,
  b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.modneokna.eu .
 2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

 

UWAGA !!!

Sznurki i koraliki służące do obsługi mogą tworzyć niebezpieczne pętle szczególnie dla małych dzieci – wszystkie te elementy muszą być zabezpieczone odpowiednio wysoko w miejscu niedostępnym dla dzieci! (sugerowana wysokość montażu uchwytów 130-150 cm od posadzki). Udokumentowano, że małe dzieci zginęły na skutek uduszenia pętlami z linek, łańcuszków i taśm oraz sznurów służących do obsługi takich produktów. Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych. Producent zachęca do zwrócenia uwagi na zamieszczone na stronie instrukcje montażu przed zamontowaniem i użytkowaniem zakupionych produktów. Prosimy o zachowanie instrukcji do wglądu w przyszłości. Użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających umożliwia zmniejszenie ryzyka uduszenia.